Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statut Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Bierdzanach

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/278/2022
Rady Gminy Turawa
z dnia 21 kwietnia 2022 r.


Statut Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Bierdzanach


§ 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:
1) Zespole – należy przez to rozumieć Zespół Szkolno - Przedszkolny w Bierdzanach;
2) Szkole - należy przez to rozumieć Publiczną Szkołę Podstawową w Bierdzanach z siedzibą w Bierdzanach, ul. Szkolna 1, 46-046 Ligota Turawska;
3) Przedszkolu - należy przez to rozumieć Publiczne Przedszkole w Bierdzanach z siedzibą w Bierdzanach, ul. Szkolna 3A, 46-046 Ligota Turawska;
4) Organie prowadzącym - należy przez to rozumieć Gminę Turawa z siedzibą w Turawie przy ul. Opolskiej 39c, 46-045 Turawa;
5) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Bierdzanach;
6) Dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Bierdzanach;
7) Rodzicach - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę nad dzieckiem;
8) Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.).
§ 2. W skład Zespołu wchodzą:
1) Publiczne Przedszkole w Bierdzanach;
2) Publiczna Szkoła Podstawowa w Bierdzanach.
§ 3. 1. Ustala się nazwę zespołu w brzmieniu: „Zespół Szkolno- Przedszkolny w Bierdzanach”.
2. Ustalona nazwa Zespołu jest używana przez Zespół w pełnym brzmieniu.
3. Siedziba Zespołu mieści się w miejscowości Bierdzany,
pełny adres Zespołu: Bierdzany, ul. Szkolna 1, 46-046 Ligota Turawska.
4. Bazę dydaktyczną Zespołu stanowi dotychczasowa baza Publicznej Szkoły Podstawowej w Bierdzanach i Publicznego Przedszkola w Bierdzanach.
5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad placówkami wchodzącymi w skład Zespołu jest Opolski Kurator Oświaty.
§ 4. 1. Zespół realizuje cele i zadania określone w Ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie, koncentrując się na prowadzeniu działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej.
2. Szczegółowe cele i zadania Przedszkola i Szkoły określają ich statuty.
§ 5. Organami Zespołu są:
1) Dyrektor,
2) Rada pedagogiczna Przedszkola i Szkoły,
3) Rada rodziców Przedszkola i Szkoły,
4) Samorząd uczniowski Szkoły.
§ 6. Szczegółowe kompetencje organów Zespołu określają Statuty placówek, o których mowa w §2.
§ 7. Dyrektor Zespołu jest jednocześnie dyrektorem Przedszkola i Szkoły.
§ 8. 1. Liczbę pracowników zajmujących stanowiska kierownicze określa arkusz organizacyjny Przedszkola i Szkoły, zatwierdzony przez organ prowadzący.
2. Dyrektor Zespołu ustala zakres obowiązków, czynności, odpowiedzialności i uprawnień stanowisk kierowniczych, o których mowa w ust. 1 zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 9. 1. Dyrektor Zespołu w szczególności:
1) Kieruje działalnością Zespołu i reprezentuje go na zewnątrz,
2) Przewodniczy Radzie Pedagogicznej Szkoły i Radzie Pedagogicznej Przedszkola,
3) Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Zespołu, ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
4) Dba o powierzone mienie,
5) Sprawuje nadzór pedagogiczny,
6) Sprawuje opiekę nad wychowankami Przedszkola i uczniami Szkoły,
7) Odpowiada za działalność wychowawczą, dydaktyczną, terapeutyczną i opiekuńczą Zespołu,
8) Jest kierownikiem zakładu pracy oraz pracodawcą dla nauczycieli i pozostałych pracowników zatrudnionych w Zespole,
9) Opracowuje arkusz organizacji Szkoły i Przedszkola oraz przedkłada go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu,
10) W wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radami pedagogicznymi, radami rodziców i samorządem uczniowskim,
11) Współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,
12) Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.
2. Dyrektor Zespołu wydaje:
1) Zarządzenia, które są aktami o charakterze wewnętrznym, dotyczące w szczególności spraw bieżących Przedszkola i Szkoły oraz spraw z zakresu prawa pracy, w tym regulamin organizacyjny Zespołu,
2) Decyzje, jeżeli przepis prawa tak stanowi.
§ 10. Projekty zarządzeń Dyrektor Zespołu uzgadnia z zakładową organizacją związkową lub innymi organami, jeżeli wynika to z przepisów prawa lub wymagają tego inne istotne względy związane z przedmiotem regulacji.
§ 11. 1. Każdy z organów Zespołu ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych przepisami Ustawy, niniejszego Statutu, statutów Szkoły i Przedszkola oraz regulaminów wewnętrznych.
2. Wszystkie organy Zespołu współdziałają ze sobą w sprawach kształcenia i wychowania.
3. Organy Zespołu zobowiązane są w ramach współdziałania do poszukiwania rozwiązań w trudnych lub konfliktowych sytuacjach w zakresie swoich kompetencji.
4. Koordynatorem współdziałania organów Zespołu jest Dyrektor Zespołu.
§ 12. Ustala się następujący tryb rozstrzygania sporów pomiędzy organami Zespołu:
1) Spór rozstrzygany jest na terenie Zespołu poprzez negocjacje pomiędzy stronami, przy czym negocjatorem (mediatorem) jest osoba nie będąca stroną w sporze,
2) Spór rozstrzygany jest w oparciu o przepisy prawne stosowane do przedmiotu sporu,
3) Wypracowane w wyniku negocjacji stanowisko, będące rozwiązaniem sporu, ujmuje się w protokole z negocjacji,
4) W przypadku nierozwiązania sporu, sporządza się protokół rozbieżności,
5) W sytuacji nieuzyskania porozumienia, spór rozstrzyga Dyrektor Zespołu, jeżeli nie jest stroną w sprawie,
6) W przypadku braku możliwości rozstrzygania sporu na terenie zespołu strony mogą zwrócić się z prośba do organu prowadzącego lub Opolskiego Kuratora Oświaty – w zależności od przedmiotu sporu. Nad całością spraw związanych z rozstrzyganiem sporów na terenie Zespołu czuwa Dyrektor Zespołu.
§ 13. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii szkolnych określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
§ 14. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Szkoły i Przedszkola opracowany przez Dyrektora Zespołu, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania.
§ 15. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział.
§ 16. 1. W Zespole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i obsługi, zapewniających prawidłowe funkcjonowanie Zespołu.
2. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli oraz innych pracowników, o których mowa w ust. 1 określają odrębne przepisy.
3. Prawa i obowiązki osób wymienionych w ust. 1 określają odrębne przepisy.
§ 17. Zasady rekrutacji uczniów do Szkoły i Przedszkola określają odpowiednio statuty tych placówek.
§ 18. Prawa i obowiązki uczniów, określają odpowiednio statuty Szkoły i Przedszkola.
§ 19. Zespół prowadzi i przechowuje dokumentacje przebiegu nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 20. 1. Zespół jest jednostką budżetową.
2. Zasady gospodarki finansowej Zespołu określają odrębne przepisy.
§ 21. 1. Statut Szkoły zachowuje swoją moc.
2. Statut Przedszkola zachowuje swoją moc.
3. W zakresie uregulowanym odmiennie w Statucie Zespołu tracą moc postanowienia zawarte w Statutach połączonych placówek.
4. Dokonywanie zmian w statucie Zespołu odbywa się uchwałami rad pedagogicznych.